SUOMEN SJÖGRENLIITON RY:N SÄÄNNÖT

1. Nimi ja kotipaikka: Yhdistyksen nimi on Suomen Sjögrenliitto ry ja kotipaikka Turku.

2. Tarkoitus: Yhdistyksen tarkoituksena on 1) koota ja levittää tietoa Sjögrenin syndroomasta ja työskennellä sen hoidon, kuntoutuksen ja muiden palvelujen edistämiseksi ja kehittämiseksi sekä 2) toimia Sjögrenin syndroomaa sairastavien tukena ja yhdyselimenä ja ajaa heidän yhteiskunnallisia etujaan.

3. Toimintamuodot: Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

• järjestää kokous-, esitelmä-, tiedotus-, seminaari-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia ja asiantuntijapalveluita sekä julkaisee jäsenlehteä
• on yhteistoiminnassa viranomaisten ja sellaisten järjestöjen kanssa, jotka työskentelevät kansanterveyden edistämiseksi sekä
• tukee toimintakyvyn ja kunnon ylläpitämistä sekä pyrkii reumatautien ja liikunta- ja tukielinsairauksia ennaltaehkäisevään työhön.

4. Toiminnan rahoitus: Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys vastaanottaa jäsentensä suorittamien jäsenmaksujen lisäksi avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Asianomaisen luvan saatuaan voi yhdistys järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä, tapahtumia sekä kahvilatoimintaa. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

5. Jäsenet: Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja noudattaa yhdistyksen sääntöjä. Perhejäseneksi voi liittyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Kannattajajäseneksi yhdistykseen voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö sekä yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Varsinaisen jäsenen, perhejäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voi yhdistyksen hallitus kutsua henkilön, joka on erikoisesti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa.

6. Jäsenmaksut: Varsinaisen jäsenen ja perhejäsenen on suoritettava vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous on määrännyt seuraavaksi kalenterivuodeksi. Kannattajajäsenen on suoritettava vuosittain kannatusjäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous on määrännyt seuraavaksi kalenterivuodeksi. Kannattajajäsenten jäsenmaksu voi olla erisuuruinen yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Yhdistyksen hallitus voi vapauttaa varsinaisen jäsenen erityisen painavista syistä jäsenmaksun suorituksesta. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

7. Jäsenen eroaminen: Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain määräämällä tavalla. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä. Erottamispäätöksestä voi jäsen valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallisen valituksen yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Asia on käsiteltävä ensimmäisessä mahdollisessa yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa.

8. Toimielimet: Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena yhdistyksen hallitus.

9. Yhdistyksen kokoukset: Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous. Kevätkokous pidetään kunakin vuonna maalis-huhtikuun aikana ja syyskokous vastaavasti loka-marraskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli yhdistyksen hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten, jolloin kokous on pidettävä kahdenkymmenenyhden (21) vuorokauden kuluessa asianomaisen pyynnön esittämisestä lukien. Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen hallituksen toimesta syyskokouksen määräämässä jäsenlehdessä ja/tai sähköisessä verkossa vähintään (7) vuorokautta ennen kokousta tai lähetettävä kirjallisesti kullekin jäsenelle samassa ajassa. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, mikäli hallitus on tästä kokouskutsussa ilmoittanut ja antanut ohjeet osallistumisesta. Hallitus päättää etäosallistumismahdollisuudesta. Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Äänestyksessä ratkaisee eniten ääniä saanut esitys. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa ratkaisee arpa. Aloiteoikeus on yhdistyksen varsinaisella-, kunniajäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja yhdistyksen hallituksella. Kevätkokouksessa käsiteltäväksi haluttava aloite on jätettävä yhdistyksen hallitukselle helmikuun loppuun mennessä ja syyskokouksessa käsiteltäväksi haluttava aloite vastaavasti elokuun loppuun mennessä.

10. Syyskokous: Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen avaa kokouksen 2) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4) vahvistetaan kokouksen työjärjestys 5) hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi 6) määrätään seuraavalta kalenterivuodelta perittävien yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus 7) hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi 8) valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, seuraavaksi kalenterivuodeksi 9) valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle 10) valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon 11) määrätään, millä tavalla 9. pykälän puitteissa yhdistyksen kokouskutsut on julkaistava 12) päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista.

11. Kevätkokous: Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen avaa kokouksen 2) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4) vahvistetaan kokouksen työjärjestys 5) käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta 6) käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajan tai varatilintarkastajan lausunto edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 7) päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista.

12. Ylimääräinen kokous: Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu koolle.

13. Hallitus: Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu yhdistyksen puheenjohtaja sekä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä sekä samoin kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut neljä (4) varajäsentä. Hallituksen sekä varsinaisten että varajäsenten toimikaudet lomittuvat siten, että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus nimeää sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus voi määräajaksi tai erityistä tehtävää varten asettaa avukseen toimikuntia. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä. Päätökseksi tulee se kanta, jonka puolesta on annettu eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti:

• johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, yhdistyksen sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti
• valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle
• tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi
• huolehtia varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta
• huolehtia siitä, että yhdistyksessä pidetään sellaista kirjanpitoa kuin laki ja hyvä tapa vaativat
• ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä määrätä työehdot.

14. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen: Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

15. Tilikausi: Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

16. Sääntöjen muuttaminen: Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos kokouskutsussa on asiasta mainittu, ja siihen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

17. Yhdistyksen purkaminen: Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta, ja siihen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat Sjögrenin syndrooman tutkimukselle.

Säännöt on hyväksytty 21.4.2022 yhdistyksen kokouksessa. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 29.7.2022